Directoraat-generaal

PRE vergunning

bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

622
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

130 in het kader van de Richtlijn 2001/20/EC en 492 in het kader van Verordening 536/2014 (Clinical Trials Regulation, CTR), waarvan 134 transitie trials

2 926

afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 301 in het kader van de Richtlijn (waarvan 393 in het CTR-pilootproject) en 231 in het kader van de Verordening

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

27
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend
27
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten​
41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s
19
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend
116
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

1 021

vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

998

jaarlijkse veiligheidsrapporten in het kader van de Richtlijn

106

nieuwe aanwijzingen als safety assessment member state in het kader van de Verordening

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

51
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745
70
substantiële amendementen van klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens Verordening (EU) 2017/745
53
nieuwe performantiestudies met in-vitro diagnostica volgens Verordening (EU) 2017/746 (vanaf 26 mei 2022)
21
substantiële amendementen van performantiestudies met in-vitro diagnostica volgens Verordening (EU) 2017/746 (vanaf 26 mei 2022)

Nieuw

Het jaar 2023 betekende een nieuwe transitieperiode voor de overgang van klinische proeven naar de CTR. Vanaf februari 2023 was het bijvoorbeeld verplicht om nieuwe proefaanvragen in te dienen via Clinical Trials Information System (CTIS) en was het indienen via de Richtlijn niet meer mogelijk voor initiële proefaanvragen (enkel nog voor substantiële wijzigingen).

Trend

Voor programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen (CUP/MNP) wordt op basis van 26 goedgekeurde programma’s en een gemiddelde duur van 2 jaar geschat dat ongeveer 2 908 patiënten gratis toegang zullen krijgen tot een geneesmiddel voor een nieuwe, nog niet toegelaten indicatie. 44 % van deze goedgekeurde programma’s hebben te maken met oncologie/hematologie.

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik)​

Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen

1
nieuwe aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen via de nationale procedure
171
nieuwe aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen via de wederzijdse erkenningsprocedure of de decentrale procedure
355
variaties met België als rapporteur of co-rapporteur via de centrale procedure
8
hernieuwingen met België als rapporteur of co-rapporteur via de centrale procedure
629
afgesloten dossiers
1
dossiers met België als referentielidstaat
3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Nieuw

Voor de nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure was België rapporteur of co-rapporteur voor 2 ‘full application, complete dossiers’* en 1 aanvraag voor een biosimilair. België nam ook deel aan 3 multinationale beoordelingsteams (MNAT)**.

*Een ‘full application, complete dossier’ is een dossier dat de nodige administratieve, kwalitatieve, niet-klinische en klinische gegevens bevat.
** Het ‘multinational assessment team’ maakt het mogelijk om een beoordelingsteam samen te stellen vanuit verschillende bevoegde nationale autoriteiten.

Homeopathische geneesmiddelen

9
nieuwe aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen
2
nieuwe aanvragen voor registratie
62
variaties
3
vijfjaarlijkse hernieuwingen
38
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel
90
afgesloten dossiers

Kruidengeneesmiddelen

3
nieuwe aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen of een registratie
60
variaties
5
vijfjaarlijkse hernieuwingen
68
afgesloten dossiers

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

799
afgesloten dossiers

Vergunningen voor klinische proeven

2
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen

51
nieuwe aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen

Variaties

496
variaties waarvoor een beoordeling is vereist

1 076

variaties waarvoor geen beoordeling is vereist

Procedures voor vergunningen voor het in de handel brengen of variaties

Nieuw

De Union Product Database (UPD) heeft nog altijd impact op de afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik wat het beheer van dossiers betreft (ontvangen en afsluiten van dossiers). In 2023 had de opstart van het Data Tracking System (DTS) ook een impact op de prestaties binnen de afdeling. De medewerkers werken aan nieuwe werkinstructies waardoor ze de DTS op een geharmoniseerde manier kunnen gebruiken.

Trend

De marktvergunninghouders hebben het systeem van de variation not requiring assessment (VNRA) meer en meer in gebruik genomen, we zien ten opzichte van 2022 een verdubbeling van het aantal ingediende VNRA-dossiers. Het aantal VRA-(variation requiring assessment) dossiers stijgt met 40 %. Het aantal aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen blijft gelijk aan vorig jaar. België beschikt momenteel niet over de capaciteit om de rol van referentielidstaat (RMS) op te nemen voor nieuwe aanvragen voor vergunningen voor het in de handel brengen. De wederzijdse erkenningsprocedure vertegenwoordigt het belangrijkste deel van de dossiers, voornamelijk door het hoog aantal VNRA.

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

193
evaluatierapporten voor initiële aanvragen voor klinische proeven
27
evaluatierapporten voor schrijnende gevallen of medische noodprogramma’s
99
nationale en Europese wetenschappelijke adviezen
52
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
261
evaluatierapporten voor variaties type II
265
vragen over essentiële geneesmiddelen en alternatieven in geval van onbeschikbaarheid

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen
33
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
136
evaluatierapporten voor variaties type II

Nieuw

De belangrijkste innovatie in 2023 voor de evaluatoren was de verplichting om de aanvragen voor klinische proeven die via de Clinical Trials Regulation (CTR) zijn ingediend, te verwerken. Dit heeft zeker een belangrijke rol gespeeld aangezien het FAGG in 2023 de referentielidstaat was voor een groot deel van de multinationale aanvragen en de werklast voor het behandelen van de aanvragen in het kader van CTR hoger is dan voor de aanvragen die volgens de oude wetgeving zijn ingediend.

Trend

Voor diergeneesmiddelen was er een aanzienlijke toename van het aantal aanvragen dat voor variaties werd verwerkt. Dit is een gevolg van de verplichting om de informatie over bestaande geneesmiddelenproducten om te zetten naar het huidige QRD-model (Quality Review of Documents).

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

46
ingediende dossiers voor wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
50
afgesloten dossiers voor wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Simultaan nationaal wetenschappelijk advies

10
ingediende en afgesloten aanvragen voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies (SNSA) in samenwerking met andere nationale geneesmiddelenautoriteiten in het kader van het Europese SNSA-pilootproject van het EU Innovation Offices Netwerk (EU IN)

Vragen

189
vragen en antwoorden (onder ander over bestaande regelgeving en richtlijnen, onderzoek en ontwikkeling, innovatie en de dienstverlening van het FAGG)

Vergaderingen

1
portfoliovergaderingen
4
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling of de ontwikkeling van een medisch hulpmiddel

Consultatieprocedure voor medische hulpmiddelen met een geneesmiddel als geïntegreerd onderdeel van het medisch hulpmiddel

1
consultatieprocedure ingediend door een aangemelde instantie voor een medisch hulpmiddel met een geneesmiddel als geïntegreerd onderdeel van het medisch hulpmiddel

TSE-consultatieprocedure

37
TSE-consultatieprocedures voor medische hulpmiddelen waarbij voor de productie gebruik wordt gemaakt van dierlijk weefsel dat mogelijks overdraagbare spongiforme encefalopathieën (Transmissible Spongiform Encephalopathies, TSE) kan veroorzaken

Borderline product consultatieprocedure

15
informele consultaties voor borderline producten die op niveau van de Borderline & Classification Working Group (BLCG) van het EU Innovation Offices netwerk (EU IN) werden behandeld tussen de nationale bevoegde autoriteiten.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

88
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik behandeld ter hoogte van de Scientific Advice Working Party (SAWP-H) van het EMA (84 SAWP-dossiers + 4 peer reviews)
1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen behandeld ter hoogte van de Scientific Advice Working Party (SAWP-V) van het EMA

Nieuw

De projectinfovergaderingen en portfoliovergaderingen met het National Innovation Office van het FAGG die tot op heden uitsluitend voor de geneesmiddelensector werden aangeboden, werden in 2023 opengesteld voor ontwikkelaars van medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica (IVD’s) om de ondersteuning van innovatie voor de MedTechsector in Belgie uit te bouwen en bijgevolg de versnelde toegang tot innovatieve medische technologieën en IVD’s voor de patient te faciliteren.

In 2023 bouwde het National Innovation Office van het FAGG zijn samenwerking met de Commissie voor Internationale Samenwerking in de gezondheid ‘CIS Health’ verder uit om een partnershap met de funding bodies in België te bewerkstelligen en daardoor het niet-commercieel (pre)klinisch onderzoek in België doelgerichter te ondersteunen.

Trend

Na een dalende trend in 2021 en 2022, werden er in 2023 meer adviesaanvragen ontvangen (waarvan 26 % over het speerpunt vaccins). De stijging is voornamelijk zichtbaar in het aantal SNSA-aanvragen. Dit komt door een verdere harmonisering van de procedure en een grotere bekendheid door actieve en passieve communicatie via verschillende kanalen. Naast een uitgebreidere ondersteuning voor geneesmiddelenontwikkelaars, zorgt de SNSA-procedure ook voor een sterkere communicatie tussen de verschillende nationale geneesmiddelenagentschappen.

De significante stijging van het aantal TSE-consultatieprocedures (48 % meer dan in 2022) is het gevolg van de implementatie van de Medical Device Regulation (MDR) en geeft aan dat deze daadwerkelijk wordt gevolgd.

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Eenheid Farmacopee/ Grondstoffen

Grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale bereidingen

101
nieuwe vergunningsaanvragen om te verwerken

waarvan

101
nieuwe vergunningen toegekend
278
wijzigingen aan vergunningen

waarvan

45
wijzigingen geweigerd
7
nieuwe aanvragen voor monografieën
4
nieuwe aanvragen voor een algemene activiteitenvergunning voor grondstoffen