Managementondersteuning​

Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde parlementaire vragen

 

 

Trend

Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit
Aantal uur
ICT*-toepassingen beheren
5 986,8
Bestaande ICT-dienst
1,2
Nieuwe ICT-dienst
1 735,6
Project verhuis/Redesign
1 093,9
Andere
10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Begroting 2021 (in KEUR)
Realisatie 2021 (in KEUR)
Uitgaven voor personeel
46 395
42 062
Andere personeelskosten
596
489
Expertise
8 614
5 651
Uitgaven niet-ICT
6 270
4 786
Uitgaven ICT
9 556
9 672
Vermogensuitgaven niet-ICT
156
0
Vermogensuitgaven ICT
221
129
Subsidies NAT*-bloedtesten
7 727
7 727
Andere uitgaven en subsidies
11 019
10 356
Terugbetalingen aan de Federale Staat
7 146
7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten

Inkomsten
Realisatie 2021 (in KEUR)
Heffingen 30 en 15 centiemen
9 261
Registratievergoedingen
9 070
Belastingen op medische hulpmiddelen
9 927
Vergoeding EMA*
7 638
Vergoeding klinische proeven
3576
Heffingen 50 centiemen
3 048
Vergoedingen PSUR**
800
Andere vergoedingen
15 738
Dotaties
29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website
289
interne nieuwsbrieven
> 40000
interacties (reacties, likes, delen ...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw

Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel, worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier meer over.

Trend

Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna 20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021 ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen, vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie. Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd.

Afdeling wetgeving en geschillen​

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en in 2021 81.

 

Afdeling personeel en organisatie​

Verdeling per taal

Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau

Personeelsverloop

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten

Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden vastgesteld na een interne audit is in 2021 verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de interne audits voor 2021 te beperken tot drie interne audits. Dit besluit werd genomen om de teams minder te belasten tijdens de strijd tegen COVID-19 en om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft (45 %) van de ingediende klachten in 2020 en meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal externe klachten over andere onderwerpen bleef gelijk.

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

 • Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
 • Ondersteunende diensten
  • Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
  • Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
  • Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.
 • Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
 • Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
 • Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de Europese Unie

7
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA)

4
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

 • De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
 • De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
 • De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on security of medicines supply).

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

 • de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
 • onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
 • actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van de Europese Commissie.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap

FAGG

https://jaarverslag.fagg.be