Andere informatie en diensten van de overheid 

MANAGEMENTONDERSTEUNING​

Vergaderingen

0 x
Directiecomité
0 x
Uitgebreid Directiecomité
0 x
Doorzichtigheidscomité
0 x
Raadgevend Comité
0 x
Stafvergadering Transversale Ondersteuning
0 x
Management Support Netwerk

Vragen

0
parlementaire vragen waarvan

35

schriftelijke vragen

48

mondelinge vragen

0
vragen van burgers

Trend

Daling van 40 %.

Door de ontbinding van het parlement na de verkiezingen en een regering in lopende zaken kregen we opvallend minder parlementaire vragen.

Stijging van 39 %.
Vragen van burgers

Nieuw

Begin 2019 werd het Uitgebreid directiecomité hervormt met de focus op efficiëntie en transversaliteit tussen de verschillende entiteiten. Het comité evolueerde van een eerder formeel orgaan waar het Directiecomité informatie aan de verantwoordelijken van de verschillende diensten van het FAGG (MidMa’s) doorgaf, naar een meer informeel platform. Vooral de MidMa’s bepalen nu de agendapunten.

DATA PROTECTION OFFICER​

De Data Protection Officer (DPO) adviseert het management en de medewerkers van het FAGG op vlak van privacy en gegevensbescherming. De DPO ziet erop toe dat het FAGG de wettelijke verplichtingen correct toepast en dat de rechten van de betrokkenen waarvan gegevens worden verwerkt hierbij worden gerespecteerd.

Vragen om advies

0
vragen om advies over privacy van interne en externe medewerkers

Aanvragen GDPR-rechten

0
aanvraag om GDPR-rechten toe te passen

Meldingen van datalekken

0
meldingen van datalekken

1 daarvan vereiste een melding bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

GDPR-informatiecampagnes en opleiding

0
interne GDPR-nieuwsbrieven
0
transversale opleiding over de GDPR

PREVENTIEADVISEUR​

Ongevallen

0
ongevallen op weg van en naar werk
0
arbeidsongevallen

Interventies

0
interventies met een vertrouwenspersoon

Coördinatie projecten en portfoliobeheer

alle projecten zijn gepland over verschillende jaren

0
projecten afgesloten

AFDELING ICT​

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de afdeling ICT is de interne en externe klanten van het FAGG voorzien van de nodige materiële en menselijke middelen en ook van software om informatie over te brengen en te communiceren. De nodige tools worden geïmplementeerd om het creëren, verzamelen, opslaan, verwerken en wijzigen van informatie in verschillende formaten mogelijk te maken.

Cel Projecten en Ontwikkeling

De cel Projecten en Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe projecten, het onderhoud van bestaande applicaties en het ondersteunen (adviseren) van gebruikers bij de keuze van een oplossing die aan hun behoeften voldoet en de implementatie ervan.

Activiteit
In uren
In %
Projecten en transversale activiteiten
39 024 uur
77,50 %
Onderhoud/ondersteuning
7 588 uur
15 %
Administratie
3 767 uur
7,50 %

Cel operaties

De cel Operaties verzekert de dagelijkse werking van de informatiebeheersystemen van het FAGG.

Team Service Desk

Team Infrastructuur

Systeem
Bereikbaarheid
MeSeA (Hum)
100 %
MeSeA (Vet)
100 %
MeSeA (Homeo)
100 %
MeSeA (Phyto)
100 %
DMS Quality
100 %
Databank bijsluiters
100 %
HIRS Interne systemen
100 %
Telefoon
99,73 %
Netwerk
99,87 %
FedMAN
99,88 %

AFDELING Budget en beheerscontrole

Budget en beheerscontrole

2019 stond voor de afdeling Budget en Beheerscontrole (B&Bc) in het teken van twee grote realisaties.

Voor het eerst werden de inkomsten en uitgaven per stakeholder gedetailleerd en volledig in kaart gebracht. Dankzij deze analyse van de crossfinanciering kan het FAGG voor alle stakeholders nagaan of de kost van de dienstverlening die zij van ons ontvangen en de prijs die zij hiervoor betalen, onder de vorm van retributies en taksen, in evenwicht zijn. Onze analytische boekhouding komt tegemoet aan de vraag van onze stakeholders naar transparantie en laat het FAGG toe de tarieven aan te passen om een billijke financiering te verkrijgen.

Verder werd in 2019 sterk ingezet op het efficiënter innen van de retributies en taksen. De meeste bijdragen worden voortaan geïnd na betaling via factuur en niet langer via voorafbetaling of betaling via provisierekeningen. De gestructureerde mededeling op de factuur stelt het FAGG in staat betalingsverplichtingen en effectieve betalingen in overeenstemming te brengen. Frequente kleine bijdragen worden sinds 2019 gegroepeerd in maandelijkse facturen met een overzichtelijke bijlage van de deelbedragen. Dit vermindert de werklast voor het FAGG en voor de klanten. 

Gedetailleerde cijfers zijn opgenomen in de rubriek Budget.

AFDELING COMMUNICATIE​

Interne communicatie

0
160 nieuwsbrieven naar het personeel

Nieuw

Het FAGG informeert dagelijks burgers, gezondheidszorgbeoefenaars, de academische wereld, de industrie en andere nationale en internationale overheidsinstellingen over alles wat met geneesmiddelen en gezondheidsproducten te maken heeft. We communiceren ook veel intern. Dat betekent teksten schrijven en verspreiden. Veel teksten.

Een blad vullen, is niet moeilijk. Van diezelfde hoop woorden een vlot leesbare en begrijpbare tekst maken, is een stuk lastiger.

In september 2019, stelde de afdeling Communicatie daarom “De vijf schrijfprincipes” ter beschikking.

De medewerkers ontvangen iedere maand ook een praktische schrijftip via de Schrijfwijzer.

Schriftips_texte_DEF_Def

Pers

0
geregistreerde persvragen
0
audiovisuele reportages
0
persberichten

Externe communicatie

0
geregistreerde vragen van burgers en andere externe partners
0
nieuwsberichten op de FAGG-website
0
weergaves op sociale media
0
Informatiecampagne

Het FAGG lanceerde in 2019 een informatiecampagne om gezondheidszorgbeoefenaars en hun patiënten te informeren over medische hulpmiddelen. Deze campagne om gezondheidszorgbeoefenaars bewust te maken van het belang van het melden van incidenten met medische hulpmiddelen en zo de opvolging van medische hulpmiddelen die door en voor patiënten worden gebruikt verder te verbeteren.

Nieuw

Een beeld zegt meer dan 1 000 woorden en zeker bewegende beelden kunnen helpen complexe boodschappen eenvoudig over te brengen. Daarom investeerde de afdeling Communicatie in 2018 in materiaal, software en opleidingen om zelf video’s te kunnen produceren. Eén van de eerste realisaties was de lanceringsvideo van de online applicatie voor onbeschikbare geneesmiddelen FarmaStatus. 

Ontdek al onze video’s op het FAGG-Youtubekanaal.

AFDELING WETGEVING EN GESCHILLEN​

0
wet
0
koninklijke besluiten
0
ministeriële besluiten
0
aanvragen voor openbaarheid van bestuur

AFDELING PERSONEEL EN ORGANISATIE​

Gedetailleerde cijfers zijn opgenomen in de rubriek Personeel.

AFDELING KWALITEIT​

Kwaliteitsdocumenten

Vooruitgang SOP’s en WIT’s

Documenten beschikbaar in DMS Kwaliteit

0 %
SOP’s en WIT’s FAGG
0 %
SOP’s en WIT’s DG PRE vergunning
0 %
SOP’s en WIT’s DG POST vergunning
0 %
SOP’s en WIT’s DG Inspectie
0 %
SOP’s en WIT’s Transversale Ondersteuning

Processen

procesfiches beschikbaar voor

0 %
Van de beroepsprocessen
0 %
van de ondersteunende processen
0 %
van de besturende processen

Audits

0
interne audits
0 uur
gemiddelde duur per auditeur per audit
0
non-conformiteiten vastgesteld, waarvan

1

kritieke

36

ernstige

39

kleine

0
non-conformiteiten afgesloten, waarvan

34

ernstige

35

kleine

Externe klachten

Ontvangen klachten

Ontvangen klachten per type kanaal

Behandeling van klachten

0
gegronde klachten ontvangen
0
nog openstaande klachten

(ontvangen in 2019 maar nog in behandeling in 2020)

De gemiddelde doorlooptijd bedraagt

0 kalenderdagen

50%

van de behandelde klachten zijn binnen de vooropgestelde doorlooptijd van 40 dagen afgehandeld

Klachten over het FAGG

EENHEID FACILITY​

0
binnenkomende poststukken
0
uitgaande poststukken
0
tickets voor logistieke aanvragen

Bevragingen van de tevredenheid over de dienstverlening van Logistiek

0
bevragingen van de tevredenheid verstuurd
0 %
= gemiddelde tevredenheid

Team Vertaling

0
vertalingen

(651 284 woorden),
waarvan 219 uitbesteed aan een extern bureau (255 455 woorden)

Nieuw

Met het oog op de eenmaking van de vertaaldiensten van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG binnen het project Redesign van de gezondheidszorgadministraties, schakelde het team Vertaling over op een nieuwe, gezamenlijke vertaalsoftware, Babelfed.

Naast hun vertaalactiviteiten namen de vertalers actief deel aan de werkgroep die de fusie in goede banen moet leiden.


Het team Vertaling werd lid van de community Be.Translators, die verschillende vertaaldiensten van de federale overheid en van gewestelijke diensten herbergt. Deze community wil de banden tussen de verschillende vertalers aanhalen, informatie en goede praktijken uitwisselen en eventuele samenwerking verkennen.

EENHEID INTERNATIONALE BETREKKINGEN​

Voorbereiden en feedback van internationale vergaderingen

0 x
HMA
0 x
Management Board van het EMA

Internationale vergaderingen georganiseerd door het FAGG

Voor HMA:

0
European Surveillance Strategy

actieve deelname in de TFCIVR (HMA-v Task Force on coordination of the Implementation of the Veterinary Regulation)

0
studiebezoek bij het FAGG:

Cubaanse delegatie – mei 2019

0
openbare raadplegingen/vragenlijsten voor de bevoegde nationale autoriteiten
  • vragenlijst – oktober 2019 – Fee review – DG SANTE exercise of NCAs additional activities: input Belgium
  • revision of the EMA Fee System – oktober 2019- Comments on the Commission proposal
  • public consultation – november 2019 – Evaluation of the European Drugs Strategy 2013-2020 and the European Action Plan on Drugs 2017-2020
  • vragenlijst – maart 2019 – Medicinal cannabis
  • vragenlijst Franse Rekenkamer – juni 2019 – Vergelijking ANSM – FAGG

EEN OVERLEGCULTUUR​

Het FAGG hecht veel belang aan overleg met alle externe partners. Daarom zijn in de schoot van het FAGG verschillende comités, commissies en overlegplatformen opgericht om dergelijk overleg structureel te organiseren.

Op de FAGG-website kunt u meer informatie vinden zoals hun rol, samenstelling, huishoudelijke reglement, dagordes en verslagen.

We lichten hier de belangrijkste activiteiten van het Raadgevend Comité en het Doorzichtigheidscomité toe.

Raadgevend Comité

Het Raadgevend Comité adviseert het FAGG over het gevoerde en het te voeren beleid. In dit comité zetelen vertegenwoordigers van alle sectoren die zijn betrokken bij de materies waarvoor het agentschap is bevoegd, inclusief van patiënten en consumenten en van de betrokken federale overheidsdiensten. De administrateur-generaal van het FAGG neemt het voorzitterschap waar. In 2019 zijn systematisch een aantal thema’s, zoals de implementatie van de Europese verordening over medische hulpmiddelen (Recast) en Chenodeoxycholzuur (CDCA), geagendeerd en gepresenteerd. Hierdoor konden externe leden de evolutie in de betrokken materies van nabij opvolgen en kregen zij de mogelijkheid hun visie te uiten. Daarnaast zijn ad hoc-problematieken besproken waarmee de leden in hun dagelijkse praktijk worden geconfronteerd met de bedoeling samen met het agentschap hiervoor een duidelijke oplossing uit te werken.

Doorzichtigheidscomité

Het Doorzichtigheidscomité is en blijft een orgaan waar samenwerking met en transparantie versus de stakeholders die bijdragen tot de financiering van het agentschap de sleutelwoorden zijn. In 2019 verkoos het Doorzichtigheidscomité een nieuwe voorzitter onder de leden. Marnix Denys, vertegenwoordiger van BeMedTech, nam hierbij het roer over van Ann Adriaensen en dit voor de komende vier jaar. Het Doorzichtigheidscomité werd naar jaarlijkse gewoonte geconsulteerd over het Operationeel plan van het FAGG 2019. De resultaten van 2018 werdenaan het comité gepresenteerd. Bijzonder dit jaar was de evaluatie van het Strategisch plan van het FAGG 2014-2018 en de voorstelling van het nieuwe Strategisch plan van het FAGG 2019-2021. In 2019 werd door het Doorzichtigheidscomité een formeel advies aan de minister bevoegd voor de Volksgezondheid uitgebracht over de begroting van het FAGG voor 2020.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap

Fagg

https://jaarverslag.fagg.be